විල්පත්තු සංහාරය | මියදෙන විල්පත්තුව | save willpatthuwa | © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

0
946
willpatthuwa
willpatthuwa

විල්පත්තු වන සංහාරයට විරුද්ධව කුමක්ද කළ යුත්තේ? කවුරුන්ද මේ පිටුපස සිටින්නේ පුලුල් සාකච්ඡාවක් මෙය නරඹන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here