සිංහලුනේ දැන්වත් එකතු වෙයල්ලා.

0
489

සිංහලයන් දැන්වත් ඇස් කන් ඇරලා බලපල්ලා අපේ රටට වෙලා තියන දේ…හොද කොන්ද පණ තියන එඩිතර නායකයෙකු උබලගෙ අතරින් බිහි කරපල්ලා නැතිනම් වෙන්නෙ එංගලන්තයේ සපත්තු ලෙවකකා අරාබියේ ගෝනිබිල්ලන්ට බයේ හැංගිලා සුළු ජාතියක්ව වෙසෙන්ඩ.

ඔබගේ දරුවන් ගැනවත් හිතපල්ලා.මේ නැතිවෙන්නෙ අපේකම ඒක නිසා කල්පනාවෙන් කටයුතු කරපල්ලා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here