මැයි 6 වෙනිදා බිළිදෙන ඔබේ දරුවන් | © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

0
1962

https://youtu.be/nK2cHlTdfgQ

06 වන දින පාසැල් පටන්ගන්නවාද? ඔබට ඔබේ දරුවාද එසේත්නොමැතිනම් රුපියල් ලක්ෂයද වටින්නේ? මේ පිළිබඳව බුද්ධිමත්ව සිතන්න.

Start school on the 6th? If so, is your child worth Rs 100,000? Think about it intelligently.

නිල වෙබ් පිටුව https://laankeshwara.com/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව https://www.facebook.com/laankeshwara

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

laankeshwaramedia #anojdesilva #srikanka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here