පිය මහ රජුනි අප ගෙපැලේ රජ කරනා..

0
556

කිසිදු භේදයකින් තොරව මිනිස් නොමිනිස් සියලු දෙනාගේ දුක හදුනන අප ගෙපැලට රජෙක් බදු අප ගෙපැලට පියෙක් වූ හෙළ වෙදදුරු තුමණි,අවසරයි දැයක් තනන්නට වෙර දරන අප ජීවකයාන …..

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට 0702800035/0776296012 මෙම අංක පමණක් භාවිතා කරන්න.

www.laankeshwara.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here