“ඔව් මම ජාතිවාදියෙක්” – සිංහලයෙක් නම් අහන්නම ඕන කථාවක් | © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

0
180

සිංහලයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් බලන්න.
මේ සිංහලේ අපේ කම…

නිල වෙබ් පිටුව https://laankeshwara.com/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව https://www.facebook.com/laankeshwara

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

laankeshwaramedia #anojdesilva #srilanka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here