එන්න ධර්මය දකින්න……

0
323

මේ උතුම් පෝය දින (16) දින වෙදමැදුරේ පැවැත්වෙන අනෝජ් ද සිල්වා මහතා මෙහෙයවන පෝය දින වැඩසටහනට සහභාගි වීම සඳහා බැතිබර ආරාධනා….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here