අවුරුදු සමරමු, සිංහලයන්ගේ මංගල්‍යය | happy new yeaar © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

0
428

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා නැරඹීමට YOUTUBE හි Laankeshwara Media සක්‍රිය කරගන්න. https://www.youtube.com/c/LaankeshwaraMedia

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව
https://www.facebook.com/laankeshwara

නිල වෙබ් පිටුව www.laankeshwara.com

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා පිළිබඳව සම්බන්ධීකරණය කරනුයේ චාමර අමුණුගම මහතා බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔහුගේ දුරකතන අංකය 0717121339

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සහ කරන සියළුම අයගේ දැනගැනීම පිණිස මෙය SHARE කරන්න……
හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here